ကိုုယ္တိုုင္ Manage လုုပ္လိုုတဲ့ website ေတြ, Email Services လိုအပ္ သူမ်ားတြက္

အသင့္ေတာ္ဆံုုး Hosting Plan ေတြကိုု ေရြးပါ
 • Basic Host (US$2/month)

  From $ 24.00/yr
  Order Now
  • Disk Space 1G   Bandwidth 5G   PHP 5.5,5.6,7.0,7.1
   PHP-FPM, Fast-CGI   Apache + Nginx   cPanel   FTP, WebDisk   Sub-Domains 5   WebMail | POP | SMTP
   Email Accounts 5   Email SpamAssassin | Spam Control   MySQL databases 2
   phpMyAdmin   Web Based File Manager   One Click install scripts
   CMS, Wordpress, e-Commerce   Password Protected Directories   Site Statistics   Double Layered Firewall   SSL | https addons (additional purchase)
   Friendly Customer Support   Free Backup/Maintenance   Credit Card | Paypal | Myanmar Kyats
   ရံုုးခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ online ျဖစ္ေစ ေပးေခၽႏိုုင္ပါတယ္
  From $ 24.00/yr
  Order Now
 • Standard Host (US$3/month)

  From $ 36.00/yr
  Order Now
  • Disk Space 2G   Bandwidth 10G   PHP 5.5,5.6,7.0,7.1
   PHP-FPM, Fast-CGI   Apache + Nginx   cPanel   FTP, WebDisk   Sub-Domains 10   WebMail | POP | SMTP
   Emails Accounts 10   Email SpamAssassin | Spam Control   MySQL databases 4
   phpMyAdmin   Web Based File Manager   One Click install scripts
   CMS, Wordpress, e-Commerce   Password Protected Directories   Site Statistics   Double Layered Firewall   SSL | https addons (additional purchase)
   Friendly Customer Support   Free Backup/Maintenance   Credit Card | Paypal | Myanmar Kyats
   ရံုုးခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ online ျဖစ္ေစ ေပးေခၽႏိုုင္ပါတယ္
  From $ 36.00/yr
  Order Now
 • Pro Host (US$5/month)

  From $ 60.00/yr
  Order Now
  • Disk Space 4G   Bandwidth 10G   Free .com Domain Name(1st bill)   PHP 5.5,5.6,7.0,7.1
   PHP-FPM, Fast-CGI   Apache + Nginx   cPanel   FTP, WebDisk   Sub-Domains 10   WebMail | POP | SMTP
   Emails Accounts 20   Email SpamAssassin | Spam Control   MySQL databases 10
   phpMyAdmin   Web Based File Manager   One Click install scripts
   CMS, Wordpress, e-Commerce   Password Protected Directories   Site Statistics   Double Layered Firewall   SSL | https addons (additional purchase)
   Friendly Customer Support   Free Backup/Maintenance   Credit Card | Paypal | Myanmar Kyats
   ရံုုးခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ online ျဖစ္ေစ ေပးေခၽႏိုုင္ပါတယ္
  From $ 60.00/yr
  Order Now
 • Extreme Host (US$7/month)

  From $ 84.00/yr
  Order Now
  • Disk Space 6G   Bandwidth 20G   Free .com Domain Name(1st bill)
   Free SSL | Free https   PHP 5.5,5.6,7.0,7.1
   PHP-FPM, Fast-CGI   Apache + Nginx   cPanel   FTP, WebDisk   Sub-Domains 10   WebMail | POP | SMTP
   Emails Accounts 40   Email SpamAssassin | Spam Control   MySQL databases 20
   phpMyAdmin   Web Based File Manager   One Click install scripts
   CMS, Wordpress, e-Commerce   Password Protected Directories   Site Statistics   Double Layered Firewall   SSL | https addons (additional purchase)
   Friendly Customer Support   Free Backup/Maintenance   Credit Card | Paypal | Myanmar Kyats
   ရံုုးခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ online ျဖစ္ေစ ေပးေခၽႏိုုင္ပါတယ္
  From $ 84.00/yr
  Order Now
 • Email Only Host (US$5/month)

  From $ 60.00/yr
  Order Now
  • Email Disk Space 2G   Email Bandwidth 4G   Free .com Domain Name(1st bill)   WebMail | POP | SMTP
   Emails Accounts 50   Email SpamAssassin | Spam Control
   Double Layered Firewall   SSL | https addons (additional purchase)
   Friendly Customer Support   Free Backup/Maintenance   Credit Card | Paypal | Myanmar Kyats
   ရံုုးခန္းတြင္ ျဖစ္ေစ online ျဖစ္ေစ ေပးေခၽႏိုုင္ပါတယ္
  From $ 60.00/yr
  Order Now
Included With Every Plan
 • Apache + Nginx
 • PHP 5.5, 5.6, 7.0
 • PHP-FPM
 • Fast-CGI
 • MySQL
 • Webmail, POP, SMTP
 • cPanel
 • FTP Access
 • Firewall
 • WebDisk
 • Free Support + Maintenance
 • Free Weekly Backup

Powered by WHMCompleteSolution